Konferencia – Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8.

2020. november 19–20. (ONLINE)

2020.11.02.
Konferencia – Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8.

Az ELTE BTK MNYFI Mai Magyar Nyelvi Tanszéke és az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ online konferenciát rendez Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8.

A magyar mondat és kontextuális környezete címmel.

 

A konferencia időpontja: 2020. november 19–20.

REGISZTÁCIÓS ŰRLAP

PROGRAM

ABSZTRAKTFÜZET

TEAMS LINK

 

A konferencia fő célja a magyar mondat jelenkori nyelvtudományi leírhatóságának körüljárása. Annak vizsgálata, hogy a legújabb kutatási eredmények alapján mit lehet tudni, mit lehet bemutatni a magyar nyelv mondatkonstrukcióiról (i) általános érvénnyel, (ii) tipológiai sajátságait tekintve, (iii) konstrukciós variabilitását feltérképezve.

A konferencia elméleti tekintetben nyitott, ezzel együtt a hangsúlyt a mondatra mint konstrukcióra, tehát sematikus jelentéssel bíró szerkezetre helyezi.

A konferencia tematikáján belül az alábbi témaköröket állítjuk előtérbe:

  • mondatkonstrukció-típusoknak, azaz mondattípusok belső szintaktikai és szemantikai megfeleléseinek a vizsgálata;
  • a véges magyar igealak mondatkonstruáló jellemzői;
  • spontán élőnyelvi diskurzusok tagmondatainak vizsgálata;
  • a mondat (tagmondat) kontextualizációs viszonyai: kontextualizációs eljárások az egyszerű mondatban (az Osiris Nyelvtan D3 keretében), valamint több (tag)mondatnyi, bekezdésnyi vagy hosszabb szövegrészek rendszeres kontextuális viszonya egy-egy mondatkonstrukcióhoz;
  • a metafora hatóköre a mondatban;
  • módszertani kérdések (kollostrukturális elemzés, korpuszhasználat).

Plenáris előadó:

Kugler Nóra, ELTE
 

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30. – névvel, címmel, és kulcsszókat tartalmazó absztrakttal (max. 1000 leütés).  

Az előadások elbírálása és a jelentkezők értesítése: 2020. október 15.

Kapcsolat/jelentkezés/absztraktleadás címe: uj.nezopontok.2020@gmail.com
 

A konferencia előadásaiból lektorált tanulmánykötet jelenik meg.
 

Szervezőbizottság: Keszler Borbála, Balázs Géza, Tolcsvai Nagy Gábor, Tátrai Szilárd

A bizottság titkárai: Kuna Ágnes és Simon Gábor

TEAMS LINK