Pap Andrea

2021.12.06.
Pap Andrea

Andrea Pap works as an Assistant Professor for the Department of Hungarian as a Foreign Language at Eötvös Loránd University. She is a member of the DiAGram Centre Stylistic Research Group, the MANYE (Hungarian Association of Applied Linguists and Language Teachers), the Hungarian Research Centre for Pragmatics and the AltLA (Italian Association of Applied Linguistics).

Her main research interest is the study of politeness and polite language behaviour (in Hungarian and Italian), and the relationship between pragmatics and language teaching.

Affiliation: Eötvös Loránd University (ELTE), Department of Hungarian as a Foreign Language

Address: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/I

Email: pap.andrea@btk.elte.hu

Status: Assistant Professor (ELTE)

Academic degree: PhD: ELTE, 2020, linguistics

Research field: pragmatics, politeness (in Hungarian and Italian language), Hungarian as a foreign language, pragmatics and language teaching, slam poetry 

Ten major publications:

Pap Andrea 2021. A magyar nyelv jelenléte a külföldi oktatóhelyeken régen és ma – különös tekintettel Olaszországra. In: Bándli Judit – Pap Andrea – Zajacz Zita (szerk.): MID-körkép. Magyar mint idegen nyelv: Oktatási helyzetek, módszertani tudnivalók. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 77–112.

Sólyom Réka – Pap Andrea 2021. Magyar költők megidézése. Két slam poetry szöveg empirikus vizsgálatának tanulságai. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Líra, poétika, diskurzus. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 273–292.

Pap Andrea 2020. Megfelelőség az elismerő megnyilvánulásokra adott válaszokban. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (főszerk.), Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Pap Andrea 2017a. Hogyan legyek udvarias magyarul? – Az udvarias nyelvi viselkedés kérdései magyarul beszélő olasz anyanyelvűek esetében. In: Dóla Mónika – Nádor Orsolya – Szűcs Tibor (szerk.): Hungarológiai Évkönyv. 17/1: 39–48.
http://epa.oszk.hu/02200/02287/00017/pdf/

Pap Andrea 2017b. Udvariasság a magyar és a magyar mint idegen nyelvben pragmatikai aspektusból. In: Koutny Ilona – Kinga Piotrowiak-Junkiert – Paweł Kornatowsk – Németh Szabolcs (szerk.): A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Poznań: Adam Mickiewicz Egyetem Finnugor Tanszék. 111–118.

Pap Andrea 2016. L'insegnamento della lingua ungherese e la traduzione nell'approccio pragmatico. In: Cinzia Franchi (szerk): Editoria e traduzione. Focus sulle lingue di minore diffusione. Roma: Lithos. 69–84.

Pap Andrea 2013. „Thanks for the compliment” Appreciative utterances and responses in Hungarian and Italian conversations (a possible cognitive stylistic analysis). Studia Linguistica Hungarica 28. Budapest: ELTE. 7798.

Pap Andrea 2012. „Köszönöm a bókot.” Az elismerő megnyilvánulások és válaszok magyar és olasz diszkurzusokban (egy lehetséges kognitív stilisztikai vizsgálat). A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 161190.

Pap Andrea 2011. Adalékok a nyelvi benyomáskeltés stratégiáihoz (udvariassági elvek a magyarok nyelvhasználatában). Magyar Nyelvőr 135/1: 7889.
http://nyelvor.c3.hu/period/1351/135106.pdf

Pap Andrea 2008. A szerénység megnyilvánulási módjai az udvariassági stratégiákban. In: Gherdán Tamás – Schultz Judit (szerk.): Félúton 2. Budapest: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola. 70–80.
http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk06/Feluton_2.pdf

List of publications:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10049293