László Palágyi

László Palágyi

László Palágyi

László Palágyi is an assistant professor at the Department of Hungarian Linguistics, Eötvös Loránd University. His main research interest is cognitive morphology, verbal humor and second language teaching.
 

Affiliation: Eötvös Loránd University (ELTE), Department of Hungarian Linguistics

Address: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

Email: palagyi.laszlo@btk.elte.hu

Status: assistant professor

Degree: Doctor of Philosophy (PhD), Eötvös Loránd University, Doctoral School of Linguistics, Hungarian Linguistics PhD program (2020)

Research field: cognitive morphology, verbal humor and second language teaching
 

Major publications

Palágyi, László 2014. Gustave Guillaume nyelvelméletének alapjai. [The foundations of Gustave Guillaume’s linguistic theory] Nyelvtudományi Közlemények 110: 333–360.

Palágyi, László 2016. A magyar főnév és melléknév kognitív szerveződésének alapjai és konverziós viszonyai. [The foundations of the cognitive organisation of Hungarian nouns and adjectives and their conversion relations] Nyelvtudományi Közlemények 112: 207–242.

Palágyi, László 2016. A kognitív metaforaelmélet alkalmazása a magyar mint idegen nyelv oktatásában. [Application of cognitive metaphor theory in the teaching of Hungarian as a foreign language] In. Váradi Tamás (szerk.): Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 69–80. 

Palágyi, László 2016. A verbális humor kognitív nyelvészeti megközelítése – a lexikai vegyítés és a szemantikai újraértelmezés. [A cognitive approach to verbal humour: Lexical blending and semantic reinterpretation] Magyar Nyelvőr 140/3: 332–346.

Palágyi, László – Benczes Réka 2017. Virtual as real and real as virtual? Virtual reality as a metaphorical source domain. In. Uberman, Agnieszka – Dick-Bursztyn, Marta (eds.): Language in the New Millennium: Applied-linguistic and Cognitive-linguistic Considerations. Berlin: Peter Lang Verlag. 127–151.

Palágyi László 2018. A „muslincaglóriáról” kognitív keretben – humoros összetételek Bödőcs Tibor előadásaiban. [Humorous compounding in the comedy performance of Tibor Bödőcs] In. Nemesi Attila László; T, Litovkina Anna; Barta Zsuzsanna; Barta, Péter (szerk.) Humorstílusok és -stratégiák. Budapest, Tinta Könyvkiadó. 122-136.

Palágyi László 2019. Jelöltségelmélet és magyar mint idegen nyelv. THL2: A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata 1–2: 19–37.

Palágyi László – Tóth-Czifra Erzsébet – Benczes Réka. 2020. Derivational networks in Hungarian. In. Štekauer, Pavol; Bagasheva, Alexandra; Körtvélyessy, Lívia (eds.) Derivational Networks Across Languages. 385–397. De Gruyter Mouton.

Palágyi László 2020. -Ó és -Ás képzős alakok és alapigéik hálózati megközelítése. [A network approach to -Ó and -Ás derivational suffixes and to their base.] In. Balázs Géza – Imrényi András – Simon Gábor (eds.) Hálózatkutatás: Hálózatok a nyelvben. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest. 297–318.

Palágyi László 2021. A magyar nomen actionis és metonimikus kiterjesztései. [Action nominal in Hungarian, and its metonymic extensions]. Argumentum 17. 374–398.


List of publications

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10049467