Tolcsvai Nagy Gábor

Tolcsvai Nagy Gábor

Tolcsvai Nagy Gábor az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének egyetemi tanára, valamint a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének professzora. A DiAGram Kutatási Központ és a DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Műhely vezetője.

Munkahely: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék; Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tudományok Kara, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

E-mail: tnghu@hotmail.com

Beosztás: egyetemi tanár (ELTE), professzor (Konstantin Filozófus Egyetem)

Fokozat: CSc: MTA, 1994, nyelvtudomány; DSc: MTA, 2000, nyelvtudomány; habilitáció: ELTE, 2001, nyelvtudomány. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Kutatási terület: a hermeneutika filozófiai elméleti keretébe helyezve, kognitív nyelvészet kérdésfeltevéseiben megfogalmazva a kognitív nyelvtan és szemantika, a stilisztika, a szövegtan, az irodalom nyelviségének kérdései, a nyelvi tervezés, a magyar nyelv kultúrhistóriája

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Tolcsvai Nagy Gábor 2019. A szimulációs (szubjektív) temporalitás a magyar igekötőben. Magyar Nyelvőr 143/1: 58–71.
http://nyelvor.c3.hu/period/1431/143105.pdf

Tolcsvai Nagy Gábor 2018. Esettanulmány a szlovákiai magyar nyelvváltozat lexikai szemantikai változatairól Magyar Nyelvőr 142/4: 401–414. http://nyelvor.c3.hu/period/1424/142401.pdf

Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) 2017. Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Budapest: Osiris Kiadó.

Tolcsvai Nagy Gábor 2017. A múltak átalakulása. Jelentéstani és narratív lehorgonyzó módosulások a magyar múlt időkben a 18. század után. Magyar Nyelv 113/1: 10–26.
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/17-1/Tolcsvai_MNy_17-1.pdf

Tolcsvai Nagy Gábor 2015. Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés. Budapest: Tinta Könyvkiadó

Tolcsvai Nagy, Gábor 2014. General and definite verb inflection: a semantic approach. Argumentum 10: 576–587.
http://argumentum.unideb.hu/2014-anyagok/angol_kotet/tolcsvai.pdf

Tolcsvai Nagy Gábor 2013. Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó.

Tolcsvai Nagy, Gábor 2005. A Cognitive Theory of Style Frankfurt am Main: P. Lang.

Tolcsvai Nagy Gábor 2001. A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Tolcsvai Nagy Gábor 1996. A magyar nyelv stilisztikája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=1312581