Csontos Nóra

Csontos Nóra a KRE BTK Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi docense. Tagja az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központnak, a Pragmatikai Centrumnak és a PLIDAM (Párizs) kutatócsoportnak, továbbá vezetője a KRE BTK-n működő Pragmatikai Diákműhelynek. 
Fő kutatási területe a mondás hozzáférhetővé tételének elemző vizsgálata, azon belül elsősorban az idézés kognitív szemantikai és pragmatikai elemzése. 

Munkahely: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 25–27.

E-mail: csontosnora@gmail.com

Beosztás: egyetemi docens

Fokozat: PhD: ELTE, 2009, nyelvtudomány (magyar nyelvészet)

Kutatási terület: (történeti) pragmatika, kognitív nyelvészet, a mondás hozzáférhetővé tétele, a perspektivizáció, ezen belül az idézés funkcionális kognitív pragmatikai és szemantikai vizsgálata, a medialitás hatása a nyelvi tevékenység alakulására,  a filozófiai hermeneutika, a recepcióelmélet és a fenomenológia eredményeinek alkalmazása a nyelvészetben

Tíz legfontosabb publikáció:

Csontos Nóra 2020. Szakszöveg-tipológia. Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben. KRE–L’Harmattan: Budapest.

Csontos Nóra 2019. Kontextualizáció, konstruálás, idézés. Az idéző adaptív tevékenysége a mond-dal alkotott idézésekben. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Budapest: ELTE Eötvös Collegium. 235–257.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Kontextualizacio.pdf

Csontos Nóra – Dér Csilla Ilona 2018. Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó.  90 p.
http://www.kre.hu/ebook/images/CsontosNora_DerCsilla_web.pdf

Csontos Nóra 2016. Az idézés mint újrakonstruálás. Az idéző tevékenység az egyenes idézésben. Jelentés és Nyelvhasználat 3: 1–19.
http://acta.bibl.u-szeged.hu/44085/1/jelentes_2016_001-019.pdf

Csontos, Nóra 2016. The case of interpersonality in 19th century Hungarian letter-writing guides. In: Hegedűs, Rita – Görbe, Tamás (eds.): Small Language, what now? The Theory and Practice of Functional Linguistics in Teaching „Minor” Languages. Berlin: Biblion Media. 57–65.

Csontos Nóra 2013. A pragmatika mint szemléletmód érvényesítésének lehetősége a történetiségben. Magyar Nyelv 109/2: 149–157. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/13-2/csontos_132.pdf

Csontos Nóra 2012. Az idézés kognitív szemantikai megközelítése. Az idéző rész szerepe és viszonya az idézettel. In: Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Konstrukció és jelentés. Budapest: ELTE BTK. 195–210.

Csontos, Nóra – Tátrai, Szilárd 2010. Perspectivization and modes of quoting in hungarian. Acta Linguistica Hungarica 56/4: 441–468.

Csontos Nóra 2010. A Hermeneutical Approach to Graphemes. Annales Sectio Linguistica. Vol. 27. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 65–76.

Csontos Nóra – Tátrai Szilárd 2008. Az idézés pragmatikai megközelítése. (Az idézési módok vizsgálatának lehetőségei a magyar nyelvű írásbeliségben). In: Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária (szerk.): Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Budapest: Akadémiai Kiadó. 59–119.

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10047331