Dér Csilla Ilona

Dér Csilla Ilona

Dér Csilla Ilona a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Magyar Nyelvtudományi Tanszékének habilitált egyetemi docense, a Pragmatikai Műhely és Diákműhely (társ)vezetője.
Fő kutatási területe a magyar diskurzusjelölők szinkrón és diakrón leírása, valamint a beszélt nyelv pragmatikája.                                                                                                           

Munkahely: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 25−27.

E-mail: csillader@gmail.com

Beosztás: egyetemi docens

Fokozat: PhD: ELTE, 2006, nyelvtudomány; habilitáció: ELTE, 2018, nyelvtudomány

Kutatási terület: diskurzusjelölők, nyelvváltozások, grammatikalizáció, mentális igék konstrukciói, ragvonzó névutók

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Dér Csilla Ilona 2019. Inszubordinált (függetlenedett) mellékmondatok a magyar beszélt és írott beszélt nyelvben. Beszédkutatás 27: 206–220. 

Csontos Nóra – Dér Csilla Ilona 2018. Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó. 90p. 
http://www.kre.hu/ebook/images/CsontosNora_DerCsilla_web.pdf

Dér Csilla Ilona 2017. A hát multifunkcionalitása a beszédműfajok és a diskurzusjelölő-társulások függvényében. Beszédkutatás 25: 169–184. 
http://ojs3.mtak.hu/index.php/beszkut/article/view/387/196

Dér Csilla Ilona 2012. Beszélőváltások során használt diskurzusjelölők a magyar spontán beszédben. Beszédkutatás  20: 130–141. 
http://real.mtak.hu/26150/1/Beszedkutatas_2012.pdf

Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona 2012. Diskurzusjelölő vagy mutató névmás? A hangsúly szerepe a lexikális döntésben. Magyar Nyelvőr 136/2: 174–196.
 http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1362/136205.pdf

Dér Csilla Ilona 2012. Mennyire (prototipikus) névutók a ragvonzó névutók a magyarban? In: Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. Budapest: ELTE BTK. 11–29.

Dér, Csilla Ilona 2010. On the status of discourse markers. Acta Linguistica Hungarica 57/1: 3–28. 
https://core.ac.uk/download/pdf/85129863.pdf

Dér, Csilla Ilona – Markó, Alexandra 2010. A pilot study of Hungarian discourse markers. Language and Speech 53/2: 135–180.
http://www.asel.udel.edu/lgsp/vol53i2.html

Dér Csilla Ilona 2010. „Töltelékelem” vagy új nyelvi változó? A hát, úgyhogy, így és ilyen újabb funkciójáról a spontán beszédben. Beszédkutatás 18: 159–170. 
http://real.mtak.hu/26142/1/Beszedkutatas_2010.pdf

Dér Csilla Ilona 2008. Grammatikalizáció. Nyelvtudományi Értekezések 158. Budapest: Akadémiai Kiadó. 145p.

 

Publikációs lista az MTMT-ben: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013216&view=simpleList&paging=1;2000