Domonkosi Ágnes

Domonkosi Ágnes

Domonkosi Ágnes az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének habilitált főiskola tanára, tanszékvezetője. Fő kutatási területe a mai magyar megszólítási gyakorlatok vizsgálata.

Munkahely: Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kar, Magyar Nyelvészeti Tanszék

Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

E-mail: domonkosi.agnes@uni-eszterhazy.hu

Beosztás: habilitált főiskolai tanár

Fokozat: PhD: Debreceni Egyetem, 2002, nyelvtudomány; habilitáció: Debreceni Egyetem, 2008, nyelvtudomány

Kutatási terület: megszólításkutatás, a társas deixis kérdései, nyelvi attitűd, anyanyelvi nevelés, stilisztika

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Domonkosi Ágnes 2017. „Nem lett volna máskép belőle szép mese.” Népiesség, műfaj, stílus Arany János Rózsa és Ibolya című munkájában. Magyar Nyelv 113/4: 406–419.
http://real.mtak.hu/70791/1/DomonkosiA_MNy_17_4_u.pdf

Domonkosi Ágnes 2017. A nyelvi kapcsolattartás alapformái. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A magyar nyelv jelene és jövője. Budapest: Gondolat Kiadó. 279–298.
http://real.mtak.hu/75699/1/Tolcsvai_Magyarnyelv_279_Domonkosi.pdf

Domonkosi, Ágnes 2016. Perspective and attitudinal deixis in Hungarian. Język, Komunikacja, Informacja / Language, Communication, Information 11: 86–98.
https://www.esperanto.hr/jki11_2016.pdf

Domonkosi, Ágnes 2013. Self-stylization, style strategy, stylistic patterns re-evaluated: the main stylistic features of a personal blog. Studia Linguistica Hungarica. The Linguistic Journal the Faculty of Humanities Eötvös Loránd University. 28: 99–120.

Domonkosi, Ágnes 2010. Variability in Hungarian address forms. Acta Linguistica Hungarica 57: 29–52. 
http://real.mtak.hu/55237/1/aling.57.2010.1.2.pdf

Domonkosi Ágnes 2008. Az alakzatok szöveg- és stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében. Az alakzatok világa 20. (Sorozatszerkesztő: Szathmári István.) Budapest: Tinta Könyvkiadó. 30p.
https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5-09_Az_alakzatok_szoveg_es_stilusteremto_szerepe/Az_alakzatok_szoveg_es_stilusteremto_szerepe.pdf.

Domonkosi Ágnes 2007. Az értékelés és a minősítés a nyelvművelésben. In: Domonkosi Ágnes – Lanstyák István – Posgay Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 71. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 38–51.
http://dragon.unideb.hu/~tkis/1-4-domonkosi.pdf

Domonkosi Ágnes 2007. Nyelvi babonák és sztereotípiák: a helyes és a helytelen a népi nyelvészeti szemléletben. In: Domonkosi Ágnes – Lanstyák István – Posgay Ildikó (szerk.): Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 71. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 141–153.
http://dragon.unideb.hu/~tkis/4-1-domonkosi.pdf

Domonkosi Ágnes 2006. Stíluselemzés, trópusok, alakzatok. Pandora könyvek 5. Eger: Líceum Kiadó. 187p.

Domonkosi Ágnes 2002. Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. A DE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 79. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 191p.
https://mek.oszk.hu/01700/01715/

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10022943