Hámori Ágnes

Hámori Ágnes

Hámori Ágnes az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont tudományos munkatársa, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola oktatója. Fő kutatási területe a nyelvhasználat, a társas interakciók és a gondolkodás kapcsolata, diskurzusok elemzése, gyermekkori többnyelvűség. 

Munkahely: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont

Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 33.

E-mail: hamori.agnes@nytud.mta.hu

Beosztás: tudományos munkatárs

Fokozat: PhD: ELTE, 2009, nyelvtudomány

Kutatási terület: nyelvészeti diskurzuselemzés, kognitív pragmatikai és szociolingvisztikai jelenségek, többnyelvűség, gyermeknyelv 

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Hámori Ágnes 2019. A metanyelvi és metapragmatikai tudatosság jelzései óvodáskorban: 6 éves gyermekek társalgásainak metapragmatikai elemzése. In: Bóna Judit – Horváth Viktória (szerk.): Az anyanyelv fejlődése 3 éves kor után. Budapest: Eötvös Kiadó. 17–38.

Kuna Ágnes – Hámori Ágnes 2019. „Hallgatom, mi a panasz?” A metapragmatikai reflexiók szerepei és mintázatai az orvos-beteg interakciókban. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 215–239.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Kontextualizacio.pdf

Hámori Ágnes 2018. Az érzelmek elemzési lehetőségei a kognitív poétikai kutatásban és korpuszfeldolgozásban. In: Domonkosi Ágnes – Simon Gábor (szerk.): Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger: Líceum Kiadó. 139–173.
http://real.mtak.hu/93568/1/Metafora%20%C3%A9s%20po%C3%A9tikuss%C3%A1g.pdf

Hámori Ágnes 2017. Diskurzusműfaj, séma és forgatókönyv: A „vicc” műfaj sémájának jellemzői és kiépülési dinamikája a társas interakciókban. Magyar Nyelv 113/3: 311−329.
http://real.mtak.hu/67277/1/HamoriA_MNy_17_3_u.pdf

Hámori Ágnes 2014. Nevetés a társalgásban. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Elmélet és módszer. Nyelvészeti tanulmányok. Budapest: Eötvös József Collegium 105–130.

Hámori Ágnes 2012. Erő, irány és erődinamika a társalgásban. In: Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.): Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. Budapest: DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely. 259–283.

Hámori Ágnes 2012. „Tudunk mi normális hangnemben is társalogni”. Stílus, személyesség és egyezkedés az internetes fórumokon folyó társalgásban. In: Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 223–262.

Bartha Csilla – Hámori Ágnes 2010. Stílus a szociolingvisztikában, stílus a diskurzusban. Nyelvi variabilitás és társas jelentések konstruálása a szociolingvisztika „harmadik hullámában”. Magyar Nyelvőr 134/3: 298–321.
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1343/134304.pdf

Hámori Ágnes 2008. A figyelem és a beszédaktusok összefüggései a társalgásban. In: Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária (szerk.): Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Budapest: Akadémiai Kiadó. 161–201.

Hámori Ágnes 2006. A társalgási műfajokról. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 157–181.

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10018839