Horváth Péter

Horváth Péter

Horváth Péter az ELTE BTK Digitális Bölcsészet Központjának kutatója. Fő kutatási területe történelmi tárgyú narratívák nyelvészeti vizsgálata, valamint lírai szövegek számítógépes, automatikus elemzése.

Munkahely: ELTE BTK, Digitális Bölcsészet Központ

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

E-mail: horvathpeti99@gmail.com

Beosztás: tudományos segédmunkatárs

Kutatási terület: szemantika, narratológia, korpusznyelvészet, automatikus verselemzés, digitális bölcsészet

 

Fontosabb publikációk:

Horváth Péter 2019. A szereplői tudat megjelenítésének kvantitatív vizsgálata Ady, Babits és Kosztolányi összes versében. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 177–194.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Kontextualizacio.pdf

Horváth Péter 2017. A tulajdonnevek metaforikus kiterjesztésének két módja. Ösvények: 76–79.
http://osvenyek.elte.hu/images/cikkek/Horvath17_1.pdf

Horváth Péter 2016. A szereplők episztemologikus helyzetének korpuszalapú kvantitatív vizsgálata történeti tárgyú narratívákban. Magyar Nyelvőr 140: 230–247.
http://nyelvor.c3.hu/period/1402/140207.pdf

Horváth Péter 2016. Quantitative corpus-based investigation of the epistemological status of characters in narrative texts about history. Studia Linguistica Hungarica 31: 37–51.

Horváth Péter 2016. Koreferencialáncok történeti tárgyú narratívákban és a fogalmilag kifejtett anaforák funkciói. In: Kocsis Zsuzsanna – Németh Luca Anna – Takács Edit (szerk.): Találkozások Félúton. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának 10. Félúton konferenciáján elhangzott előadások tanulmánykötete. 19–34.

Horváth Péter 2014. Séma és konstruálás történeti tárgyú elbeszélő szövegekben. Magyar Nyelvőr 138: 199–225.
http://nyelvor.c3.hu/period/1382/138205.pdf

Horváth Péter 2014. A történetírás két pólusa – a tagmondat szemantikájából kiindulva. In: Haindrich Helga – Drávucz Fanni – Horváth Krisztina (szerk.): Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolája „Félúton 9.” konferenciájának kiadványa. 119–136.
https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/20767/9horvathPA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Horváth Péter 2012. Absztrakt rendszerek és történelmi személyiségek – a történelem szereplőinek metaforikus és metonimikus reprezentációi magyar történelemtankönyvekben. Ösvények 2012/2. http://osvenyek.elte.hu/images/cikkek/%C3%96sv%C3%A9nyek2_Horv%C3%A1th.pdf

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10048083