Hrenek Éva

Hrenek Éva az ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékének, illetve az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar nyelvészet doktori programjának doktorandusza, valamint az Ösvények c. funkcionális nyelvészeti online folyóirat felelős szerkesztője. Fő kutatási területe az igei poliszémia és az igei szinonímia jelenségének vizsgálata a magyar nyelvben.

Munkahely: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

Tanulmányok: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet doktori program

E-mail: hrenek@caesar.elte.hu

Kutatási terület: igeszemantika, poliszémia, szinonímia, jelentésváltozás, funkcióigés szerkezetek

 

Legfontosabb publikációk:

Hrenek Éva 2019. Az igei jelentésmozzanatok változásai és változatai a csap ige jelentésrendszerén belül. In: Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.): Nyelvi és nyelvhasználati motivációk. Hallgatói tanulmányok. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 19–42.

Hrenek Éva 2017a. Funkcióigés szerkezetek használati körének korpuszalapú vizsgálata. In: Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.): Témák és szempontok a nyelvhasználat vizsgálatában. Hallgatói tanulmányok. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 11–25.

Hrenek Éva 2017b. A funkcióigei jelentés az ad ige jelentésrendszerében. Ösvények 2017: 14–26.
http://epa.oszk.hu/02200/02284/00004/pdf/EPA02284_osvenyek_2017_1_014-026.pdf

Hrenek Éva 2017c. A korpuszadatok felhasználási lehetőségei a lexikográfiában. A szét és a széjjel igekötők közti összefüggések a korpuszadatok tükrében. In: Klippel Rita – Tóth Eszter (szerk.): Találkozások. Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok 3. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó – Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 19–29.

Hrenek Éva 2016. A jelentésintegráció és a vonzatszerkezet változása közötti összefüggések a pregnáns jelentésű igei szerkezetek körében. In: Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930–1999) tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 109–134.

Hrenek Éva 2015. Igei jelentések metaforizációja és a funkcióigés szerkezetek. In: Ladányi Mária – Hrenek Éva – Horváth Ádám – Hugyecz Enikő (szerk.): Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. Hallgatói tanulmányok. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék – Tinta Könyvkiadó. 25–32.

Hrenek Éva 2014. A haza határozószó igekötővé válásáról. In: Havas Ferenc – Horváth Katalin – Kugler Nóra – Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 121–130.

Hrenek Éva 2012. Igekötők irányjelentésének metaforizálódása – a ki, a be és a bele igekötők kapcsán. Ösvények 2012/2: 1–8.
http://epa.oszk.hu/02200/02284/00002/pdf/EPA02284_Osvenyek_2012_2_Hrenek.pdf

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10053421