Kugler Nóra

Kugler Nóra

Kugler Nóra az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének docense, a Funkcionális nyelvészeti diákműhely mentoráló tanára.
Fő kutatási területe a magyar nyelv grammatikája, valamint a természetes episztemológia körébe tartozó jelenségek nyelvi megkonstruálásának vizsgálata.

Munkahely: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

E-mail: kugler.nora@btk.elte.hu

Beosztás: habilitált egyetemi docens

Fokozat: PhD: ELTE, 2001, nyelvtudomány; habilitáció: ELTE, 2011, nyelvtudomány

Kutatási terület: a magyar nyelv grammatikája, modalitás, evidencialitás, funkcionális szemléletű nyelvtantanítás

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Kugler Nóra 2018. Az összetett mondat. Budapest: Eötvös Kiadó. 139 p.

Kugler, Nóra – Simon, Gábor 2018. The schematization of Hungarian participle-noun compounds. SKY Journal of Linguistics 31: 35–69.

Kugler Nóra 2017a. Az evidencialitás és a modalitás. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Budapest: Osiris Kiadó. 467–494.

Kugler Nóra 2017b. A mondattípusok részletes tárgyalása. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Budapest: Osiris Kiadó. 761–805.

Kugler Nóra 2017c. Az összetett mondat. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Budapest: Osiris Kiadó. 806–898.

Kugler Nóra 2015. Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 179. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 280 p.

Kugler Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor 2015. Magyar nyelv. Nyitra: Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. 580 p.

Kugler Nóra 2003. A módosítószók funkciói. Nyelvtudományi Értekezések 152. Budapest: Akadémiai Kiadó. 122 p.

Kugler Nóra 2000/(2017). Az igeragozás (104–126), A névmás (Laczkó Krisztinával közösen) (152–174), A partikula (257–281), A névelő (282–288), A tagadószó (289–291), A mondatszók (292–304), A mondattan általános kérdései (369–393), Az alany (405–413). In: Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 2000. (Budapest: Műszaki Könyvkiadó. 2017.)

Kugler Nóra – Tolcsvai Nagy Gábor 2000. Nyelvi fogalmak kisszótára. Budapest: Korona Kiadó. 303 p.

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10012623