Laczkó Krisztina

Laczkó Krisztina

Laczkó Krisztina az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének docense, az Eötvös József Collegium aligazgatója. Fő kutatási területe a funkcionális pragmatika, különösen a deixis és a metapragmatikai tudatosság kérdésköre.

Munkahely: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék; ELTE Eötvös József Collegium

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A; 1118 Budapest, Ménesi út 11–13.

E-mail: kriszta.laczko1967@gmail.com

Beosztás: egyetemi docens

Fokozat: PhD: ELTE, 1996, nyelvtudomány (magyar nyelvészet)

Kutatási területek: funkcionális pragmatika, szövegtan, leíró nyelvtan, kognitív nyelvészet, alkalmazott nyelvészet, helyesírás

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Laczkó Krisztina 2021. A metapragmatikai tudatosság jelzései internet közvetítette diskurzusokban. Magyar Nyelvőr 145/3: 253–276.
http://nyelvor.c3.hu/period/1453/145301.pdf

Laczkó Krisztina 2019. A diskurzusdeixis mint a metapragmatikai tudatosság kifejezője. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Budapest: Eötvös József Collegium. 241–264.
http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Kontextualizacio.pdf

Laczkó, Krisztina – Tátrai, Szilárd 2018. Joint Attention, Construal, and the Referential Interpretation of Computer-Mediated Narratives. In: Grzegorz, Bubak – Nagy, László Kálmán – Tátrai, Szilárd (eds.): Polsko–węgierski Badanie Hungarologiczne. Kraków: Jagello University. 229–241.

Laczkó, Krisztina – Tátrai, Szilárd 2015b. On the referential interpretation of computer-mediated narratives. Eesti ja soome-ugri keeliteaduse ajakivi 6/2: 85–103.

Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd 2015c. „Évek óta mást se csinálunk”. A többes szám első személyű deiktikus elemek működésének vizsgálatához. In: Bárth M. János – Bodó Csanád – Kocsis Zsuzsanna (szerk.): A nyelv dimenziói. Budapest: Tinta Kiadó. 501–514.

Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd 2012. Személyek és/vagy dolgok. A harmadik személyű és a mutató névmási deixis a magyarban. In: Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. Budapest: Tinta Kiadó. 231–258.

Laczkó, Krisztina 2012. Spatial deixis and demonstrative pronouns in Hungarian. Proceedings. Selected papers from UK-CLA Meetings. Vol. 1. 289–301.
https://www.uk-cla.org.uk/proceedings/volume_1/21-21

Laczkó Krisztina 2010. Demonstrative pronouns in spatial deixis, discourse deixis, and anaphora. Acta Linguistica Hungarica 57/1: 99–118.
https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/ALing.57.2010.1.5

Laczkó Krisztina 2006. A magyar névmási rendszer – nyelvtan és funkció. Budapest: Martin Opitz Kiadó. 108 p.

Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila 2004. Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó. 1539 p.

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=1000998