Ladányi Mária

Ladányi Mária

Ladányi Mária az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék professor emeritusa. Fő kutatási területe a magyar leíró morfológia és annak elméleti vonatkozásai.

Munkahely: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

E-mail: ladanyi.maria@btk.elte.hu

Beosztás: professor emeritus

Fokozat: a nyelvtudomány kandidátusa (CSc): MTA, 1994, nyelvtudomány; a Magyar Tudományos Akadémia doktora (DSc): MTA, 2010, nyelvtudomány; habilitáció: ELTE, 2006, nyelvtudomány

Kutatási terület: a magyar leíró nyelvtan és ennek elméleti vonatkozásai; főként a szóképzési morfológia, az igekötőzés, a produktivitás, illetve az igeszemantika

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Ladányi Mária 2017. Alaktan. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Budapest: Osiris Kiadó. 501–660.

Ladányi Mária 2016. A jelentésintegráció és az igék jelentésrendszere. In: Ladányi Mária – Hrenek Éva (szerk.): A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai. Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930–1999) tiszteletére. Budapest: ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 89–108.

Ladányi, Mária 2015. Particle verbs in Hungarian. In: Müller, Peter O. – Ohnheiser, Ingeborg – Olsen, Susan – Rainer, Franz (eds.): Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Vol. 1. Berlin–Boston: De Gruyter Mouton. 660–672.

Ladányi, Mária 2009. Loan affixes in Hungarian word formation: regularity, productivity, rivalry. Acta Linguistica Hungarica 56: 375–404.
https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/ALing.56.2009.4.2

Ladányi Mária – Tolcsvai Nagy Gábor 2008. Funkcionális nyelvészet. In: Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária (szerk.): Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII. Budapest: Akadémiai Kiadó. 17–58.

Ladányi Mária 2008. Rendszeres igei poliszémia. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. Budapest: Akadémiai Kiadó. 269–321.

Ladányi Mária 2007. Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 76. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 300 p.
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tinta/TAMOP-4_2_5 09_Produktivitas_es_analogia_a_szokepzesben/adatok.html

Kiefer Ferenc – Ladányi Mária 2000. Az igekötők. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Budapest: Akadémiai Kiadó. 453–518. http://real.mtak.hu/86816/

Dressler, Wolfgang U. – Ladányi, Mária 2000. Productivity in Word Formation (WF): a morphological approach. Acta Linguistica Hungarica 47: 103–144.

Ladányi, Mária 2000. Productivity as a sign of category change: the case of Hungarian verbal prefixes. In: Dressler, Wolfgang U. – Pfeiffer, Oskar E. – Pöchträger, Markus – Rennison, John R. (eds.): Morphological Analysis in Comparison. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins. 113–141.

 

Publikációs lista az MTMT-ben: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10009511