MODRIÁN-HORVÁTH BERNADETT

MODRIÁN-HORVÁTH BERNADETT

Modrián-Horváth Bernadett a Szegedi Tudományegyetem Német Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa, 2018–2021 között a Dulko (Deutsch‑ungarisches Lernerkorpus) projekt tudományos társfelelőse. Fő kutatási területe a német és magyar mondat információs szerkezete és szórendje.

Munkahely: SZTE BTK, Német Nyelvészeti Tanszék

Cím: 6722 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 30–34.

E-mail: modrian-horvath.bernadett@szte.hu

Beosztás: egyetemi adjunktus

Fokozat: PhD: ELTE, 2014, nyelvtudomány (germanisztika)

Kutatási terület: információs szerkezet, grammatikalizáció, keretes szerkezet, kontrasztív nyelvészet, funkcionális kognitív nyelvészet, konstrukciós nyelvészet, korpusznyelvészet

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Beeh, Christoph – Vargáné Drewnowska, Ewa – Kappel, Péter – Modrián-Horváth, Bernadett – Nolda, Andreas – Rauzs, Orsolya – Scheibl, György 2021. Dulko-Handbuch. Aufbau und Annotationsverfahren des deutsch-ungarischen Lernerkorpus: Version 1.0. Szeged: Institut für Germanistik Universität Szeged.
http://acta.bibl.u-szeged.hu/74061/

Modrián-Horváth, Bernadett 2020. Megszidódik és meg van szidva: A passzív funkciók morfoszintaktikai kifejezőeszközeinek korpuszalapú vizsgálata. In: Simon, Gábor; Tolcsvai, Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan, diskurzus, megismerés. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó (2020) 200–229.
https://www.eltereader.hu/kiadvanyok/simon-gabor-tolcsvai-nagy-gabor-szerk-nyelvtan-diskurzus-megismeres/

Modrián-Horváth, Bernadett 2020. Beférkőzés és keretképzés a magyar nyelvben. In: Balázs Géza – Imrényi, András – Simon, Gábor (szerk.) Hálózatkutatás: Hálózatok a nyelvben. Budapest, Magyarország: Magyar Szemiotikai Társaság. 281–295.

Modrián-Horváth, Bernadett 2018a. Akkusativ; Genitiv; Nominativ; Flexionsparadigma; Interjektion; Handlungsverb; Mittelverb; modalverbähnliche Verben; Partizip; Modales Hilfsverb; Hilfsverb, In: Schierholz, Stefan – Uzonyi, Pál (Hg.): Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online: Grammatik 1.1. Morphologie. Berlin – New York: De Gruyter Verlag.
https://www.degruyter.com/view/db/wsk

Modrián-Horváth, Bernadett 2018b. Klammerstrukturen als prototypbasierte Kategorie. In: Daniel, Krause – Ol'ga, Wrede (Hg.): Synergien: 25 Jahre Germanistik und DAAD an der Philosoph Konstantin-Universität Nitra. Sammelband. Internationale wissenschaftliche Tagung 27–28. April 2017, Nitra/Slowakei. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofická Fakulta. 205–220.

Modrián-Horváth, Bernadett 2016. Topik und Thema: Untersuchungen zur Informationsstruktur in deutschen und ungarischen Erzähl- und Berichtstexten. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. 259 p.

Modrián-Horváth, Bernadett 2012. Topik im Nebensatz? Zur informationsstrukturellen Gliederung von Verbletztsätzen. In: Ilse, Viktoria – Szendi, Zoltan (Hg.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2011. Budapest: Gesellschaft ungarischer Germanisten. 248–263.
http://jug.hu/pdf/2011-13.pdf

Modrián-Horváth, Bernadett 2011. Tanár lenni vagy tanárnak lenni? – A magyar infinitívuszos szerkezetek fajtáiról az auxiliarizáció kapcsán. In: Gécseg Zsuzsanna (szerk.): LingDok 10. Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. 133–154.

Modrián-Horváth, Bernadett 2009a. Alany- és topikprominencia az írott és beszélt nyelvben. In: Keszler Borbála – Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 281–289.

Modrián-Horváth, Bernadett 2009b. Gesichtspunkte zu einer funktionalen Typologie der ungarischen Infinitiv regierenden Hilfsverben. Acta Linguistica Hungarica 56/4: 405–439.

 

Publikációs lista az MTMT-ben: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10030413