Tátrai Szilárd

Tátrai Szilárd

Tátrai Szilárd az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének docense és tanszékvezetője, valamint a Jagelló Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének professzora. A DiAGram Központ Stíluskutató csoportjának vezetője. Fő kutatási területe a nézőpont, a deixis és az irónia kognitív nyelvészeti vizsgálata.

Munkahely: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék; Jagelló Egyetem Filológiai Kar, Magyar Filológiai Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

E-mail: tatrai.szilard@btk.elte.hu

Beosztás: habilitált egyetemi docens (ELTE), professzor (Jagelló Egyetem)

Fokozat: PhD: ELTE, 2001, nyelvtudomány; habilitáció: ELTE, 2011, nyelvtudomány

Kutatási terület: pragmatikaelmélet, deixis, nézőpont (perspektíva), irónia, szövegtipológia (narratív és lírai diskurzusok), stíluselmélet, kognitív poétika

 

Tíz legfontosabb publikáció:

Tátrai Szilárd 2018. Hárman egy ladikban. Kontextualizáció, perspektiválás és személyjelölés a dalszövegekben. Magyar Nyelvőr 142/3: 310–327.
http://nyelvor.c3.hu/period/1423/142305.pdf

Tátrai Szilárd 2017a. Pragmatika. In: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Budapest: Osiris Kiadó. 899–1058.

Tátrai Szilárd 2017b. Esti Kornél és a beégés. Megjegyzések a műfajiság pragmatikai vonatkozásaihoz. Magyar Nyelv 113/3: 290–301.
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/17-3/TatraiSz_MNy_17-3.pdf

Tátrai, Szilárd 2015. Context-dependent vantage points in literary narratives: A functional cognitive approach, Semiotica 203: 9–37.
https://www.degruyter.com/view/j/semi.2015.2015.issue-203/sem-2014-0076/sem-2014-0076.xml

Laczkó, Krisztina – Tátrai, Szilárd 2015. On the referential interpretation of computer-mediated narratives. ESUKA. Journal of Estonian and Finno-Ugric linguistics 6/2: 85–103.
http://jeful.ut.ee/index.php/JEFUL/article/view/jeful.2015.6.2.04

Tátrai Szilárd 2011. Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 234 p.

Tátrai, Szilárd – Csontos, Nóra 2009. Perspectivization and modes of quoting in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica / Acta Linguistica Academica 56/4: 441–468.
https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/ALing.56.2009.4.4

Tátrai Szilárd 2005. A nézőpont szerepe a narratív megértésben. In: Kertész András – Pelyvás Péter (szerk.): Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI. Budapest: Akadémiai Kiadó. 207–229.

Tátrai Szilárd 2004. A kontextus fogalmáról. Magyar Nyelvőr 128/4: 479–494.
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1284/128410.pdf

Tátrai Szilárd 2002. Az ’én’ az elbeszélésben. A perszonális narráció szövegtani megközelítése. Budapest: Argumentum Kiadó. 168 p.

 

Publikációs lista az MTMT-ben:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10013089