Pap Andrea

2021.12.06.
Pap Andrea

Pap Andrea az ELTE BTK Magyar mint Idegen Nyelv Tanszékének egyetemi adjunktusa, a DiAGram Központ Stíluskutató csoport, a MANYE, a Pragmatika Centrum, valamint az AltLA (Associazione Italiana di Linguistica Applicata) tagja.Fő kutatási területe az udvariasság, az udvarias nyelvi viselkedés (magyar-olasz nyelvi közegben), valamint a pragmatika és a nyelvoktatás kapcsolatának vizsgálata.

Munkahely: ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete, Magyar mint Idegen Nyelv Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4./I

E-mail: pap.andrea@btk.elte.hu

Beosztás: egyetemi adjunktus

Fokozat: PhD: ELTE, 2020, nyelvtudomány (magyar nyelvészet)

Kutatási terület: pragmatika, udvariasság (magyar – olasz nyelvben), magyar mint idegen nyelv, pragmatika és nyelvoktatás, slam poetry

Tíz legfontosabb publikáció:

Pap Andrea 2021. A magyar nyelv jelenléte a külföldi oktatóhelyeken régen és ma – különös tekintettel Olaszországra. In: Bándli Judit – Pap Andrea – Zajacz Zita (szerk.): MID-körkép. Magyar mint idegen nyelv: Oktatási helyzetek, módszertani tudnivalók. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 77–112.

Sólyom Réka – Pap Andrea 2021. Magyar költők megidézése. Két slam poetry szöveg empirikus vizsgálatának tanulságai. In: Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.): Líra, poétika, diskurzus. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium. 273–292.

Pap Andrea 2020. Megfelelőség az elismerő megnyilvánulásokra adott válaszokban. In: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (főszerk.), Dér Csilla Ilona – Csontos Nóra (szerk.): Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben. II. Pragmatika, diskurzuselemzés, interkulturális kommunikáció. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Pap Andrea 2017a. Hogyan legyek udvarias magyarul? – Az udvarias nyelvi viselkedés kérdései magyarul beszélő olasz anyanyelvűek esetében. In: Dóla Mónika – Nádor Orsolya – Szűcs Tibor (szerk.): Hungarológiai Évkönyv. 17/1: 39–48.
http://epa.oszk.hu/02200/02287/00017/pdf/

Pap Andrea 2017b. Udvariasság a magyar és a magyar mint idegen nyelvben pragmatikai aspektusból. In: Koutny Ilona – Kinga Piotrowiak-Junkiert – Paweł Kornatowsk – Németh Szabolcs (szerk.): A hungarológia ma: nyelvészet, kultúra és oktatás. Poznań: Adam Mickiewicz Egyetem Finnugor Tanszék. 111–118.
 

Pap Andrea 2016. L'insegnamento della lingua ungherese e la traduzione nell'approccio pragmatico. In: Cinzia Franchi (szerk): Editoria e traduzione. Focus sulle lingue di minore diffusione. Roma: Lithos. 69–84.

Pap Andrea 2013. „Thanks for the compliment” Appreciative utterances and responses in Hungarian and Italian conversations (a possible cognitive stylistic analysis). Studia Linguistica Hungarica 28. Budapest: ELTE. 7798.

Pap Andrea 2012. „Köszönöm a bókot.” Az elismerő megnyilvánulások és válaszok magyar és olasz diszkurzusokban (egy lehetséges kognitív stilisztikai vizsgálat). A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 161190.

Pap Andrea 2011. Adalékok a nyelvi benyomáskeltés stratégiáihoz (udvariassági elvek a magyarok nyelvhasználatában). Magyar Nyelvőr 135/1: 7889.
http://nyelvor.c3.hu/period/1351/135106.pdf

Pap Andrea 2008. A szerénység megnyilvánulási módjai az udvariassági stratégiákban. In: Gherdán Tamás – Schultz Judit (szerk.): Félúton 2. Budapest: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola. 70–80.
http://linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk06/Feluton_2.pdf

Publikációs lista az MTMT-ben:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10049293