Publikációk

Publikációk

MONOGRÁFIÁK ÉS SZERKESZTETT KÖTETEK

 • Kulcsár-Szabó Zoltán – Simon Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.) Személyjelölés és poétika. Budapest: ELTE Eötvös Collegium. 2024. 322 p.
  https://eotvos.elte.hu/dstore/document/9755/Szem%C3%A9lyjel%C3%B6l%C3%A9s%20%C3%A9s%20po%C3%A9tika.pdf

 • Csontos Nóra 2023. Az idézés működése a magyar nyelvben. KRE–L’Harmattan Kiadó. 218 p.

 • Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem. (3. kiadás) [2010. 2011.] 2021. 183 p. 

 • http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/tolcsvai-nagy-gabor-kognitiv-szemantika-3-kiadas/ 

 • Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.) Líra, poétika, diskurzus. Budapest: ELTE Eötvös Collegium. 2021. 322 p. 
  https://eotvos.elte.hu/media/9a/8b/c471a2d015145447815d1a694fc920e4c4f1e505c0b9e4183c83f7e79ab8/ec_lira_poetika_diskurzus_beliv.pdf
 • Csontos Nóra: Szakszöveg-tipológia. Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó. 2020. 231 p.
 • Dér Csilla Ilona: Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, L’Harmattan Kiadó. 2020. 234p.
 • Simon Gábor – Tolvcsvai Nagy Gábor (szerk.) Nyelvtan, diskurzus, megismerés. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 2020. 440 p.
  http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/simon-gabor-tolcsvai-nagy-gabor-szerk-nyelvtan-diskurzus-megismeres/
 • Laczkó Krisztina – Tátrai Szilárd (szerk.) Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 2019. 357 p.
  http://www.eltereader.hu/media/2020/12/Lacko_Tatrai_Kontextualizacio.pdf
 • Kuna Ágnes: Nyelv, meggyőzés, gyógyítás. A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16–17. századi orvosi receptben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2019.  204 p.
 • Domonkosi Ágnes – Simon Gábor (szerk.) Nyelv, poétika, kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. Eger: Líceum Kiadó. 2018. 225 p.
  http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/4781/1/Nyelvpo%C3%A9tikakogn%C3%ADci%C3%B3.pdf
 • Kugler Nóra: Az összetett mondat. Budapest: Eötvös Kiadó. 2018. 140 p.
  http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/kugler-nora-az-osszetett-mondat/
 • Nyelvtan. A magyar nyelv kézikönyvtára 4. Szerk. Tolcsvai Nagy Gábor. Szerzők: Imrényi András, Kugler Nóra, Markó Alexandra, Ladányi Mária, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor. Budapest: Osiris Kiadó. 2017. 1152 p.
 • Simon Gábor: Bevezetés a kognitív lírapoétikába. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2016. 287 p.
 • Modrián-Horváth Bernadett: Topik und Thema: Untersuchungen zur Informationsstruktur in deutschen und ungarischen Erzähl- und Berichtstexten. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2016.
 • Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2015. 
 • Kugler Nóra: Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2015. 280 p.
  http://real.mtak.hu/32928/2/Kugler_Megfigyeles_es_kovetkeztetes_nyomdai_u.pdf
 • Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2014. 224 p.
 • Studia Linguistica Hungarica Vol. 28. 2013. A Stíluskutató csoport tematikus száma a szociokulturális tényezőkről.
 • Tolcsvai Nagy Gábor: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris Kiadó. 2013. 392 p.
 • Imrényi András: A magyar mondat viszonyhálózati modellje. Nyelvtudományi Értekezések 164. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2013. 154 p.
 • Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: ELTE. 2012. 382 p.
 • Tolcsvai Nagy Gábor – Tátrai Szilárd (szerk.) Konstrukció és jelentés. Tanulmányok a magyar nyelv funkcionális kognitív leírására. Budapest: ELTE. 2012. 300 p. 
 • Tátrai Szilárd Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta Kiadó. 2011. 234 p.
 • Acta Linguistica Hungarica 2010 (57) 1. 1–164. Vendégszerkesztők: Ladányi Mária, Tolcsvai Nagy Gábor.
 • Acta Linguistica Hungarica 2009 (56) 3. 337–480. Vendégszerkesztők: Ladányi Mária, Tolcsvai Nagy Gábor. 566 p.
 • Tolcsvai Nagy Gábor – Ladányi Mária (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXII.Tanulmányok a funkcionális nyelvészet köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó. 2008.
 • Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben: elvek és esetek. Budapest: Tinta Kiadó. 2007. 300 p.

 

OKTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK ÉS SEGÉDANYAGOK

https://diagram.elte.hu/content/nyelvpedagogia.t.23180?m=6968